جوجه طلایی ما

انتظار

میوه ی درونم نه تو مرا دیده ای ونه من تورا بی صبرانه مشتاق دیدارت هستم میدانم وقتی چشم باز کنی میشناسی مرا ...مادرت را...پدرت را که همه ی دنیامه😊😊
17 بهمن 1396

همه ی دنیا

29روز از زمستان سال95گذشته.. که فهمیدم دنیا ی آدما میتونه تغییر کنه وقتی صدای قلب کوچیکت رو شنیدم..تو همه ی دنیای منی عشقم😘😘😘 امروز 6هفته وسه روزته😍😍
17 بهمن 1396